ნ. ანდღულაძე, ა. სარუხანიშვილი, ვლ. გორდელაძე, მ. წეროძე, ლ. ებანოიძე

ფიზიკური ქიმია
საგამოცდო ტესტების კრებული

image

უაკ 541.11

ISBN 978-9941-20-796-9

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

საგამოცდო ტესტების კრებულში მოცემულია ფიზიკური ქიმიის კურსი ორ ნაწილად. პირველში განიხილება ქიმიური თერმოდინამიკის, ქიმიური და ფაზური წონასწორობის, ხოლო მეორეში - ხსნარების ელექტროქიმიის, ქიმიური კინეტიკისა და კატალიზის საკითხები.
განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის 05, 06, 07, 30 და 50 პროფილის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ტესტები შედგენილია ავტორთა შემდეგი ჯგუფის მიერ: მეორე კურსის დოქტორანტი ნ. ანდღულაძე (სადოქტორო პროგრამის შესაბამისად სილაბუსის შემდგენელი), ფიზიკური ქიმიის კურსის სალექციო, პრაქტიკუმებისა და ლაბორატორიების წამყვანი პროფესორები: ა. სარუხანიშვილი (საერთო ხელმძღვანელი და რედაქტირება), ვ. გორდელაძე (პირველი სარეიტინგო შეფასების ტექსტის შედგენის ხელმძღვანელი), მ. წეროძე (მეორე სარეიტინგო შეფასების ტექსტის შედგენის ხელმძღვანელი), აკად. დოქტორი ლ. ებანოიძე (კომპიუტერული უზრუნველყოფა).


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები