ჯ. გახოკიძე, ზ. მელქაძე, გ. თოდრია

საქართველოს სისხლის სამართალი

ზოგადი ნაწილი

image-1

უაკ 343 (479.22)

ISBN 978-9941-20-999-4

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

ლექციების კურსში ავტორები მიუთითებენ საქართველოში განხორციელებული სამართლებრივი რეფორმის მიზანზე, საზოგადოებაში დემოკრატიული გარდაქმნის შეუქცევადობასა და სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების მნიშვნელობაზე. განხილულია ზოგადი თეორიის ძირითადი საკითხები, სისხლის სამართლის საბაზო ცნებები და ინსტიტუტები: სისხლის სამართლის კანონი, დანაშაულის მოძღვრების საგანი, კვალიფიკაცია (სუბსუმცია), სისხლის სამართლის რეგულირების სისტემა, მართლწინააღმდეგობისა და ბრალუნარიანობის, დაუმთავრებელი დანაშაულის და თანამონაწილეობის ინსტიტუტების პრობლემური საკითხები, ყურადღება ეთმობა სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ისეთ სპეციფიკურ ინსტიტუტს, როგორიცაა „იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა“ და სხვ.
ნაშრომი მომზადებულია საქართველოს მოქმედი სისხლის სამართლის კანონმდებლობისა და უახლესი შეხედულებების საფუძველზე. იგი დაწერილია მარტივად, არ არის გადატვირთული ძნელად აღსაქმელი თეორიებით, ადვილად გასაგებია.
განკუთვნილია იურიდიული სპეციალობის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებულ პირთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები