ვ. ღლიღვაშვილი, გ. ღლიღვაშვილი

თანამედროვე კომფორტულ ფერმებში თხის მოშენება დაპროდუქტების წარმოება

image-1

უაკ 599.735:636.39

ISBN 978-9941-28-075-7

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები როგორებიცაა: თხის ბიოლოგიური და ფიზიოლოგიური თავისებურება,თხის ჯიშობრივი გაადგილება, სანაშენე საქმე, ფარას რაციონალური სტრუქტურა, ბონიტირება, გადარჩევა და შერჩევა,ნერბვა და დოლი, მოზარდის გამოზრდა, პროდუქციის წარმოება,რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება, ხორცის წარმოება, თხის ძირითადი დაავადებები, ინფექციური დაავადებები, ინვაზიური დაავადებები, კომფორტული მეთხეობის ობიექტების დაპროექტების ზოგიერთი ნორმები და სხვა.
განკუთვნილია „მეცხოველეობის“ სპეციალობის ყველა სტუდენტისათვის, ასევე სხვა დაინტერესებულ პირთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები