დ. ბაქრაძე

მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა

image-1

უაკ 69.05

ISBN 978-9941-20-987-1

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელო შედგენილია ბაკალავრიატის სასწავლო პროგრამით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის მიერ დამტკიცებული სილაბუსის საფუძველზე.
სახელმძღვანელო შედგება 15 თავისაგან. თითოეულ თავს თან ერთვის საკონტროლო კითხვები სტუდენტთა ცოდნის თვითკონტროლის შემოწმების მიზნით.
სახელმძღვანელოში განხილულია მშენებლობის დაპროექტების, ფინანსური უზრუნველყოფის, მშენებლობის წარმართვის მეთოდებისა და სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშებების საკითხები. მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს დათმობილი ტექნიკურ, საკრედიტო და საავტორო ზედამხედველობის წარმართვის მეთოდებს.
მშენებლობის ორგანიზაციისა და მართვის ცოდნა აუცილებელი პირობაა მშენებლის, როგორც მომავალი წარმატებული სპეციალისტის ფორმირებაში.
გამოცემა განკუთვნილია სამშენებლო დარგის ყველა სპეციალიზაციის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები