გ. ბაღდავაძე

ტექნიკური სისტემების ავტომატური მართვა მექანიკის ინჟინერიაში

image-1

უაკ 62-52

ISBN 978-9941-20-974-1

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია დინამიკური სისტემების კონკრეტულიმათემატიკური მოდელები და ამ მოდელების საფუძველზე მართვის სისტემების თვისებრიობის გამოკვლევა. ნაშრომში წარმოდგენილია მაგალითები თუ როგორ ხდება მოთხოვნილი სიზუსტის ავტომატური სისტემის პარამეტრების ამორჩევა და მათ საფუძველზე შედგენილი წრფივი სისტემის სინთეზი. განხილულია იმპულსური სისტემების მაგალითები და მათი დისკრეტული ფუნქციები.
ნაშრომი განკუთვნილია სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საწარმოო ტექნოლოგიური მანქანებისა და მექატრონიკის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები