მ. თოფჩიშვილი

საქართველოში უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების ბიზნესის განვითარების ასპექტები

image-1

უაკ 663.236:615.327

ISBN 978-9941-28-080-1

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

მონოგრაფიაში ასახულია საქართველოში უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების განვითარების ძირითადი ასპექტები. მასში ლოგიკური თანამიმდევრობითაა განხილული ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორებიცაა: უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლები, უალკოჰოლო სასმელების როლი და ადგილი მომხმარებლის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაში. ნაშრომში ასევე განხილულია საქართველოში უალკოჰოლო სასმელების წარმოების ისტორია და განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა, უალკოჰოლო სასმელების ბაზრის კვლევა, მისი კონკურენტუნარიანობის შეფასება, კლასტერიზაცია, როგორც უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის ზრდის სტრატეგია.
ნაშრომი დაეხმარება ბაკალავრიატისა და მაგისტრაურის სტუდენტებისათვის, უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების ბიზნესის განვითარებით დაინტერესებულ პირებს.