პ. ელიზბარაშვილი, ნ. მუხიგულაშვილი, მ. პაპასკირი

რკინიგზაზე ინფორმაციის გადაცემის სისტემის საიმედოობის გაანგარიშება
პრაქტიკული სამუშაო

image

უაკ 254(075.32)/681.322

ISBN 978-9941-28-253-9

28 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელო შედგენილია ცალკეული საკონტროლო ამოცანების სახით.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სარკინიგზო დეპარტამენტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები