პ. ელიზბარაშვილი, ნ. მუხიგულაშვილი, მ. პაპასკირი

სიხშირული გენერატორის საიმედოობის გაანგარიშება
პრაქტიკული სამუშაო

image

უაკ 254 (075.32)/681.322

ISBN 978-9941-28-209-6

24 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელო შედგენილია საცნობარო და საკონტროლო სახით.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სარკინიგზო დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები