მ. ხომასურიძე

ღვინის ზადი და ნაკლი

image

უაკ 663.2/.3

ISBN 978-9941-28-386-4

142 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2018


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ღვინის ორგანოლეპტიკურ მახასიათებლებზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები, ველური მიკროფლორის ზეგავლენა ღვინის ხარისხზე, ღვინისათვის დამახასიათებელი დეფექტები: ზადი, ნაკლი, მიკრობიოლოგიური დაავადებები, მათი პრევენცია და შესაძლებლობის შემთხვევაში, ღვინის გამოსწორების მეთოდები.
სახელმძღვანელო მოიცავს ხარისხოვანი ღვინის წარმოებისათვის საჭირო ღონისძიებების, რთველის დაგეგმვის, ღვინის შედგენილობის მართვის, მჟავიანობის რეგულირების, გოგირდის დიოქსიდის, საფუვრის წმინდა კულტურის, მუხის კასრისა და მისი ალტერნატიული მასალების გამოყენების მეთოდების მიმოხილვას.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია მევენახეობა-მეღვინეობის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის, მეღვინეებისათვის, სომელიეებისა და ღვინის დეგუსტატორებისათვის.