†რ. შეყლაშვილი, ნ. ბარათელი

საწარმოო ნარჩენების გაწმენდა-რეკუპერაცია

image-1

უაკ 65.012.122:004.86

ISBN 978-9941-28-245-4 (PDF)

154 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი ,,საწარმოო ნარჩენების გაწმენდა-რეკუპერაცია” მოიცავს ძირითადი ქიმიური ტექნოლოგიის მნიშვნელოვან პროცესებს, აირადი და მყარი ნარჩენების გაწმენდის, გაუვნებლობისა და რეკუპერაციის საკითხებს.
კურსში განხილულია წარმოებაში დანერგილი და დანერგვისათვის რეკომენდებული მეთოდები და ტექნოლოგია.
შესაბამისად, სალექციო კურსში მოცემულია სტანდარტით გათვალისწინებული, ძირითადი, სავალდებულო მოდულები: აირადი, მყარი ნარჩენების გაწმენდა-რეკუპერაცია და ჩამდინარე წყლების გაწმენდა.
გამოცემის დანიშნულებაა, დაეხმაროს საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტს მიაღწიოს პროგრამით გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებს. იგი სარგებლობას მოუტანს აგრეთვე ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები