ა. ძოძუაშვილი

გამოყენებითი ინფორმატიკა
ლაბორატორიული სამუშაოები ენერგეტიკისა და
ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის

image-1

უაკ 004.9

ISBN 978-9941-28-263-8

65 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელო შესრულებულია Microsoft Office პროგრამების (Word,  Excel, Power Point) ბაზაზე კონკრეტული პროფილის ამოცანათა გადასაჭრელად.
ლაბორატორიულ სამუშაოებში განხილული ამოცანები სტუდენტებს საშუალებას მისცემს დაეუფლონ ინფორმატიკის გამოყენების საფუძვლებს, რათა შეძლონ სპეციალიზაციის მიმართულებით დასმული ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშება, ანალიზი და ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება.
წიგნი განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტებისათვის, რომელიც მათ დახმარებას გაუწევს საგან „გამოყენებითი ინფორმატიკის“ შესწავლაში.