მ. მორბედაძე

ურთიერთშეცვლადობა

image-1

უაკ 62_182.8

ISBN 978-9941-28-416-8 (PDF)

172 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ურთიერთშეცვლადობის, სტანდარტიზაციისა და ტექნიკური გაზომვების ძირითადი პრინციპები მანქანათმშენებლობაში; ტიპური შეერთებების ჩასმები და დაშვებები სტანდარტებისა და სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანოს რეკომენდაციების შესაბამისად; სტანდარტიზაციის სისტემის ძირითადი პრინციპები და მისი მეცნიერულ-ტექნიკური საფუძვლები.
გამოცემა განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები