გ. კოტრიკაძე, ნ. ბჟალავა, ხ. ბარდაველიძე, მ. სიხარულიძე, ნ. ცისკარიშვილი, თ. მაჭარაძე, ი. როდონაია, ე. როჭიკაშვილი

გამოყენებითი ინფორმატიკა

ლაბორატორიული სამუშაოები ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის

image-1

უაკ 004.9

ISBN 978-9941-28-186-0

140 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ბიზნესტექნოლოგიების პროფილის ამოცანები და დავალებები. ლაბორატორიული სამუშაოები შესრულებულია როგორც Microsoft Office-ის პროგრამული ბაზის, ისე დამატებითი პროგრამული საშუალებების (ExtendLT და Anylogic) მეშვეობით.
გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტებისათვის „გამოყენებითი ინფორმატიკის“ შესასწავლად. ლაბორატორიულ სამუშაოებში განხილული ამოცანები და დავალებები დახმარებას გაუწევს სხვა ფაკულტეტის სტუდენტებსაც ამავე საგნის შესწავლისას.


ლაბორატორიული სამუშაოები: 1, 2, 3 შესრულებულია გ. კოტრიკაძის მიერ;
4, 7 – ნ. ბჟალავას მიერ; 5, 13 – ხ. ბარდაველიძის მიერ; 6, 8 – მ. სიხარულიძის მიერ; 9, 10 – ნ. ცისკარიშვილის მიერ; 11, 12 – თ. მაჭარაძის მიერ, 14, 15 – ი. როდონაიას მიერ, 16 – ე. როჭიკაშვილის მიერ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები