ბ. შანშიაშვილი

სისტემების იდენტიფიკაცია
II ნაწილი

image-1

უაკ 62.505

ISBN 978-9941-14-595-7 (ყველა ნაწილი), 978-9941-28-391-8 (მეორე ნაწილი)

157 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2018


 

სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილში გარკვეული ადგილი ეთმობა მართვადობისა და დაკვირვებადობის კრიტერიუმებისა და შესაბამისი მათემატიკური აპარატის განხილვას.
ნაჩვენებია უწყვეტი და დისკრეტული არაწრფივი სისტემების პარამეტრული იდენტიფიკაცისას კვაზიგაწრფევების მეთოდის გამოყენების შესაძლებლობა.
განხილულია წრფივი და არაწრფივი დაკვირვებადი სისტემების პარამეტრებისა და მდგომარეობის ერთდროული თანამიმდევრული შეფასებისთვის ინვარიანტული ჩადგმის მეთოდის გამოყენების თავისებურებები.
წრფივი არასტაციონარული სისტემების იდენტიფიკაციის ამოცანები განხილულია სინუსოიდურ სიგნალზე რეაქციის საფუძველზე და დიფერენციალური განტოლებების ამოხსნის შებრუნებულ ამოცანებთან დაკავშირებით.
არაწრფივი დინამიკური სისტემების სტრუქტურული და პარამეტრული იდენტიფიკაციის ამოცანები განხილულია უწყვეტ ბლოკურად ორიენტირებულ მოდელთა სიმრავლეზე.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების, მეცნიერი მუშაკების, ინჟინრებისა და მკითხველთა იმ წრისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან სისტემების იდენტიფიკაციის, მართვისა და მოდელირების საკითხებით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები