დ. ნოზაძე

ახალი მასალები და ნანოტექნოლოგიები

image-1

უაკ 620.3699

ISBN 978-9941-28-251-5 (PDF)

75 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ახალი ნანომასალების შექმნის ისტორია, მათი მიღების ტექნოლოგიები, განმასხვავებელი თვისებები და გამოყენების სფეროები.
გამოცემა განკუთვნილია მასალათმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრებისთვის. ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს ახალგაზრდა სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები