ნ. ბუაჩიძე, მ. გეგეჭკორი

გამოყენებითი ინფორმატიკა
ლაბორატორიული სამუშაოები ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის

image-1

უაკ 004.9

ISBN 978-9941-28-418-2 (PDF)

108 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელო მოიცავს ქიმიური და ფარმაცევტული პროფილის შინაარსის 15 ლაბორატორიულ სამუშაოს, რომელთა პროგრამული რეალიზაცია სრულდება Microsoft Office-ის პროგრამული პროდუქტის - Excel-ის საფუძველზე.
ნაშრომში მოყვანილი და განხილული ამოცანები სტუდენტებს საშუალებას მისცემს დაეუფლონ ინფორმატიკის გამოყენების საფუძვლებს, რათა შეძლონ სპეციალიზაციის მიმართულებით დასმული ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშება, ანალიზი და ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება.
ლაბორატორიული სამუშაოები განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები