ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე

განაწილებული მონაცემთა ბაზების
მართვის სისტემა Oracle

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-615-3

239 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

განხილულია ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულების მეთოდიკა მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა Oracle 10g XE გარემოში. განკუთვნილია ინფორმატიკის დარგის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები