ლ. ავალიშვილი

რკინაბეტონის კონსტრუქციები
მოკლე კურსი მაგისტრანტებისათვის

image-1

უაკ 624.012.35/46

ISBN 978-9941-28-394-9

119 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2018


 

სახელმძღვანელოში განხილულია რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშებისა და დაპროექტების ზოგიერთი სპეციფიკური საკითხი, კერძოდ, რკინაბეტონის თეორიის აქტუალური პრობლემები, სამშენებლო კონსტრუქციების ოპტიმალური დაპროექტება, შენობა-ნაგებობათა სეისმომედეგი კონსტრუქციები და მათი გაანგარიშება მოქმედი ეროვნული სეისმური ნორმების მიხედვით, აგრესიულ გარემოში მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციები, სტატიკურად ურკვევი კონსტრუქციების გაანგარიშების კლასიკური და თანამედროვე მეთოდები, ზღვრული წონასწორობის თეორია და სხვა.
გამოცემა განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის. იგი ასევე დახმარებას გაუწევს მეცნიერებსა და ინჟინერ-დამპროექტებლებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები