ზ. მაძაღუა

დრეკადობის, პლასტიკურობისა და ცოცვადობის გამოყენებითი თეორიების საფუძვლები

image-1

უაკ 539.3:539.52:559.376

ISBN 978-9941-28-431-1 (PDF)

73 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილული ყველა ძირითადი საკითხი შეესაბამება დრეკადობის, პლასტიკურობისა და ცოცვადობის გამოყენებითი თეორიების მაგისტრატურისათვის ამჟამად მოქმედ ნუსხას (სილაბუსს).
ნაშრომში გამახვილებულია ყურადღება ზოგადად რეალური მოვლენის მოდელირებისადმი და კერძოდ, მყარი დეფორმირებადი სხეულის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის მოდელირების სახეებისადმი: გეომეტრიული, ფიზიკური დატვირთვის და სხეულის სივრცეში დამაგრების მოდელებისადმი. სხეულის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე ერთიანი წარმოდგენა იქმნება ამ მოდელების გათვალისწინებით დრეკადობის, პლასტიკურობისა და ცოცვადობოს თეორიების აღწერისას.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები