ა. კობიაშვილი

მონაცემთა დამუშავების ენები
(Oracle SQL)

image-1

უაკ 800.8:681.3

ISBN 978-9941-28-448-9

217 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.11.-0001


 

სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს Oracle SQL ენის ძირითადი DML, DDL, DჩL კომპონენტების შესწავლას. მასში განხილულია მონაცემთა ძირითადი ტიპები, რიცხვითი, სტრიქონული და თარიღის ტიპის ოპერაციები, მონაცემთა აგრეგირება, ცხრილების შეერთება, მონაცემთა წარმოდგენა იერარქიული სახით, ქვემოთხოვნების შედგენა, მონაცემთა განახლების ოპერაციები და მონაცემთა ბაზის ადმინისტრირების ზოგიერთი საშუალება. მასში ასევე გადმოცემულია მონაცემთა ბაზის აგების ძირითადი პრინციპები, მონაცემთა დამუშავების ენაზე გამოკითხვების შედგენის ძირითადი კონცეფციები და ტერმინოლოგია, ეფექტური გამოკითხვების კონსტრუირების გზები.
გამოცემა განკუთვნილია ინფორმატიკის პროგრამის სტუდენტებისათვის. წიგნი სასარგებლო იქნება როგორც თეორიული საკითხების გაცნობისა და ათვისებისათვის, ისე პრაქტიკული გამოცდილების მისაღებად, რადგან ის შეიცავს დიდი რაოდენობით პრაქტიკულ დავალებას სავარჯიშოების სახით.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები