დ. გუბელაძე

კალაპოტური პროცესების რეგულირების საინჟინრო გადაწყვეტის მეთოდები


image

უაკ 631.459.21+627.8.034

ISBN 978-9941-28-433-5

212 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2018


 

მონოგრაფიაში განხილულია წყლისმიერი ეროზიული პროცესების პროგნოზირებისა და რეგულირების საკითხები, მდინარეში კალაპოტური ნაკადების მოძრაობის კანონზომიერებანი და საინჟინრო გადაწყვეტის მეთოდები.
მონოგრაფია დიდ დახმარებას გაუწევს შესაბამისი პროფილის ბაკალავრებს, მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს წყლისმიერი ეროზიული პროცესების პროგნოზირებისა და რეგულირების, ასევე კალაპოტური პროცესების შესწავლის საქმეში.