ზ. მოდებაძე, ე. გვარამია

ღრუბლოვანი და გრიდ ტექნოლოგიები

image-1

უაკ 620.16:551.576

ISBN 978-9941-28-436-6 (PDF)

142 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

სალექციო კურსში გადმოცემულია თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალი მიმართულების განვითარების ძირითადი პრინციპები. კერძოდ, ის იწყება ამ ტექნოლოგიების ბაზისურ ოპერაციულ სისტემა ლინუქსთან „შელის“ ბრძანებებისა და ამ ოპერაციული სისტემით სხვადასხვა სერვერის გამართვის შესწავლით. კურსში ნათლადაა გადმოცემული კონკრეტული პრაქტიკული რეალიზაციები, რომელიც გრძელდება ღრუბლოვან და გრიდ ტექნოლოგიებში ფართოდ გამოყენებული ვირტუალიზაციის პროგრამული პლატფორმებისა და პროექტების მიმოხილვით. შემოთავაზებულია ოპერაციული სისტემის დონეზე ვირტუალიზაციის მატრიცის თვალსაჩინო მაგალითები. ასევე, განხილულია ვირტუალიზაციის სახეები. ამის შემდეგ სტუდენტი ეცნობა განაწილებული და პარალელური გამოთვლების პრინციპებს და სახეობებს. განხილულია უსაფრთხოების საკითხები ღრუბლოვან და გრიდ ტექნოლოგიებში მუშაობისას, ამოცანის აღწერის ენა JDL. სალექციო კურსში გაანალიზებულია დავალებების შესრულებისათვის აუცილებელი მოთხოვნების სპეციფიკა.

აღსანიშნავია, რომ სალექციო კურსი ისეა აგებული, რომ თეორიულ ნაწილთან ერთად შერწყმულია პრაქტიკული, კონკრეტული მაგალითები, რაც სტუდენტს საშუალებას მისცემს უფრო კარგად აღიქვას კურსში გადმოცემული საკითხები.

სალექციო კურსი განკუთვნილია საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების „კომპიუტერული ინჟინერია“ და „ინფორმატიკა“ სტუდენტებისათვის.