თ. გაბადაძე, თ. ჭეიშვილი, გ. ლოლაძე

სილიკატების ტექნოლოგიის
საფუძვლები

image-1

უაკ 546.284

ISBN 978-9941-28-247-8 (PDF)

127 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსის დანიშნულებაა სტუდენტს გააცნოს და შეასწავლოს სილიკატური მრეწველობის ძირითადი სახეობის ნაწარმის მიღების თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები.
წიგნში მოცემულია საგნობრივი სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საკითხები, მათ შორის მჭიდა მასალების, მინის ნაწარმის, კერამიკული ნაკეთობების ტექნოლოგიებში გამოყენებული მიდგომები და ხერხები.
სალექციო კურსი შექმნილია ,,ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიისა” და ,,ქიმიის” საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.
გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. ის ასევე გამოადგება შესაბამისი დარგის საწარმოთა დამწყებ სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები