თ. ბარამაშვილი

პოლიგრაფიული მრეწველობის რესურსდამზოგი მოწყობილობა

image-1

უაკ 655.1

ISBN 978-9941-28-451-9 (PDF)

100 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი დამუშავებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პოლიგრაფიისა და მსუბუქი მრეწველობის დეპარტამენტში და გათვალისწინებულია ამ სპეციალობის შემსწავლელი ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები