თ. ბარამაშვილი

პოლიგრაფიული ორიგინალის
აციფრვა და ექსპედირება

image-1

უაკ 655.31

ISBN 978-9941-28-452-6 (PDF)

126 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი დამუშავებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პოლიგრაფიისა და მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგიების დეპარტამენტში და გათვალისწინებულია ამ სპეციალობის შემსწავლელი ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. ავტორი წინასწარ გიხდით მადლობას საქმიანი შენიშვნებიათვის, რასაც აუცილებლად გავითვალისწინებ შემდგომ გამოცემებში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები