ალ. კირთაძე

ზომა და კატეგორია

image-1

უაკ 531.111

ISBN 978-9941-28-437-3 (PDF)

139 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

სალექციო კურსში განხილულია მოცემული სიმრავლის დახასიათებისადმი ორგვარი მიდგომა: ზომის თვალსაზრისით და ტოპოლოგიური თვალსაზრისით. განხილულია სიმრავლის დახასიათების ამ ორი ფორმის საერთო და განსხვავებული თვისებები.

გამოცემა განკუთვნილია მათემატიკის მიმართულების მაგისტრატურის სწავლების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები