ი. ბაციკაძე, მ. არაბიძე

მხაზველობითი გეომეტრია

სამუშაო რვეული
II ნაწილი

image-1

უაკ 513:515

ISBN 978-9941-28-457-1 (ყველა ნაწილი) (PDF), 978-9941-28-459-5 (მეორე ნაწილი) (PDF)

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოს ძირითადი პედაგოგიური კონცეფცია დამუშავებული და აპრობირებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტში. რვეულში შეტანილი ამოცანები დაყოფილია თხუთმეტი პრაქტიკული მეცადინეობის გათვალისწინებით და შეესაბამება მოქმედ სილაბუსს. ამოცანების პირობები მოცემულია როგორც გრაფიკული გამოსახულებების, ისე ტექსტური ინფორმაციის საშუალებით.

სამუშაო რვეული განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის, არქიტექტურისა და აგრარული ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები