ი. ბაციკაძე, მ. არაბიძე

ტექნიკური ხაზვის საფუძვლები
სამუშაო რვეული

image-1

უაკ 744

ISBN 978-9941-28-463-2 (PDF)

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

ნაშრომის ძირითადი პედაგოგიური კონცეფცია დამუშავებული და აპრობირებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გრაფიკისა და ტექნიკური მექანიკის დეპარტამენტში.

რვეულში შეტანილი ამოცანები დაყოფილია თხუთმეტი პრაქტიკული მეცადინეობის გათვალისწინებით და შეესაბამება მოქმედ სილაბუსს.
ამოცანების პირობები მოცემულია როგორც გრაფიკული გამოსახულებების, ისე ტექსტური ინფორმაციის საშუალებით.

სამუშაო რვეული ტექნიკური ხაზვის საფუძვლებში განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის, ასევე აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტების სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები