ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე

სამშენებლო კონსტრუქციების ოპტიმიზაციის მეთოდები
ლაბორატორიული სამუშაოები


image-1

უაკ 624.01

ISBN 978-9941-20-680-1

171 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.03.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია მართკუთხა, შედგენილი ორტესებრი, უბან-უბან მუდმივი განივი კვეთის მქონე კოჭების, სტრუქტურული კონსტრუქციის თაღის და სივრცითი ჩარჩოს დაპროექტების ამოცანების ოპტიმალური გადაწყვეტის მეთოდების ლაბორატორიული სამუშაოები.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება შეუძლია აღნიშნული თემატიკით დაინტერესებულ სხვა მკითხველსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები