დ. გორგიძე, ლ. ჯიქიძე, ზ. ციცქიშვილი, მ. ლოსაბერიძე, ლ. ქვარცხავა

თეორიული მექანიკა
მეთოდიკური მითითებები
ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის

image-1

უაკ 531.8:621.01

ISBN 978-9941-28-402-1

216 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელო აგებულია ლექციების სისტემატური კურსის მიხედვით. ავტორებმა მასალა სტუდენტების ინტერესებისა და სილაბუსში გაწერილი სამუშაოების მიხედვით შეარჩიეს. ეს წიგნი პირველი მცდელობაა თეორიული მასალისა და ლაბორატორიული სამუშაოების შერწყმისა, რომელიც საშუალებას მისცემს სტუდენტს ერთი წიგნიდან შეისწავლოს თეორიული და ლაბორატორიულ-პრაქტიკული საკითხები. ეს უფრო სამუშაო წიგნია, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია თეორიულ კურსში გაშუქებული საკითხების ფიზიკური არსის გაგება.

გამოცემა განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ სპეციალობების სტუდენტებისათვის, რომლთა სასწავლო კურსი ითვალისწინებს თეორი¬ულ მექანიკაში ლაბორატორიული სამუშაოს შესრულებას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები