გრ. ჭელიძე, მ. კახიანი

ამწე-სატრანსპორტო მანქანები

image-1

უაკ 621.86

ISBN 978-9941-28-443-4

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

სახელმძღვანელოში „ამწე-სატრანსპორტო მანქანები“ მოცემულია სახალხო მეურნეობის დარგების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის სა-ჭირო ამწე-სატრანსპორტო მანქანების სახეები და მუშაობის მახასიათებლები. განხილულია მათი კლასიფიკაცია, კონსტრუქციული ელემენტები, ამწევი და გადასაადგილებელი მექანიზმები.

წიგნი განკუთვნილია მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები