ჯ. ქერქაძე

საწარმოთა საპროექტო-ეკოლოგიური გამოკვლევა

image

უაკ 008.01:657.6:658.11

ISBN 978-9941-28-259-1 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში თანამიმდევრულად არის დალაგებული საკითხები, რომლებიც შეეხება საწარმოთა დაპროექტებისათვის საჭირო წანამძღვრების შექმნას, კერძოდ კი, ამ დაპროექტების განსახორციელებლად წინასწარი საპროექტო-ეკოლოგიური გამოკვლევის ჩატარების აუცილებლობას. ეს უკანასკნელი კი, თავის მხრივ, მოიცავს ღონისძიებათა მთელი კომპლექსის რეალიზაციის საჭიროებას, კერძოდ, საწარმოო მეთოდის შერჩევას, ტექნოლოგიური პროცესის საანგარიშო-გრაფიკული მოდელის შექმნას, წარმოების ძირითადი ტექნოლოგიური სქემის შემუშავებასა და ტექნოლოგიური (მატერიალური და ენერგეტიკული) ანგარიშების შესრულებას.

ნაშრომის ცალკე თავშია განხილული ტექნოლოგიური პროცესის კონტროლისა და რეგულირების საკითხები; მოწყობილობა-დანადგარების დამონტაჟების, ადმინისტრაციულ-სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების მოცულობათა განსაზღვრის პირობები; საწარმოთა ტოქსიკურობის, ცეცხლ- და ფეთქებადსაშიშროების ნიშნით გამოწვეული დამახასიათებელი თავისებურებანი და სხვა. ხოლო ნაშრომის ბოლო თავი დათმობილი აქვს საწარმოთა ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლების დადგენას მზა პროდუქციის თვითღირებულების კალკულაციით, მომსახურე პერსონალის საშტატო განრიგის შედგენითა და კაპიტალური დანახარჯების განსაზღვრით.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სასწავლო პროგრამის „გარემოს ინჟინერია და უსაფრთხოება“ ფარგლებში სტუდენტებისათვის, ამავე დროს, იგი შეიძლება წარმატებით გამოვიყენოთ მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურების სტუდენტებისათვის სასწავლო პროგრამით „საინჟინრო ეკოლოგია“.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები