მ. ბალიაშვილი, ნ. ოთხოზორია

პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მართვა

image-1

უაკ 004.05

ISBN 978-9941-28-474-8

140 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია ხარისხის მართვის ზოგადი მოდელის ძირითადი ცნებები. განმარტებულია პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მართვის კონკრეტული თავისებურებები.

დიდი ადგილი აქვს დათმობილი პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების საკითხებს, როგორიცაა: ტესტირების დონეები, ტესტური გეგმა, ტესტ დიზაინის მეთოდები, მოთხოვნების შესაბამისობის მატრიცა, ტესტ ქეისი და სხვ., მოტანილია მაგალითები.

მოცემულია ინფორმაცია საკუთრივ პროგრამული უზრუნველყოფისა და ტესტირების პროცედურის ჩამტარებელი პერსონალის სერტიფიკაციის შესახებ. განხილულია კიბერუსაფრთხოებაზე სერტიფიცირების საკითხები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. ის შესაძლოა საინტერესო იყოს პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მართვის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისთვისაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები