ნ. კიკაჩეიშვილი

ჰიდროენერგეტიკული დანადგარების წყალენერგეტიკული რეჟიმების გაანგარიშების მეთოდები

image-1

უაკ 627.8

ISBN 978-9941-28-473-1 (PDF)

121 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია შემდეგი საკითხები: ჰიდროენერგეტიკული დანადგარების დაწნევისა და ხარჯის ბალანსი, ზედა და ქვედა ბიეფების მახასიათებლები, ჰიდროაგრეგატების ენერგეტიკული მახასიათებლები, ჰესების შიგა სასადგურე რეჟიმის ოპტიმიზაციის საკითხები, მდინარის ჩამონადენის რეგულირებისა და წყალსაცავის დაცლაავსების რეჟიმების გაანგარიშება, ასევე ელექტროენერგეტიკული სისტემის სპეციფიკა, მისი დატვირთვის გრაფიკი, საიმედოობა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის სიმძლავრისა და ენერგიის ბალანსი.

სალექციო კურსი შეესაბამება სამაგისტრო პროგრამის „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ სასწავლო დისციპლინის - „ჰიდროენერგეტიკული დანადგარების წყალენერგეტიკული რეჟიმების გაანგარიშების მეთოდების“ სილაბუსს.

გამოცემა განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები