მ. თევზაძე

გეოდეზია

I ნაწილი

image-1

უაკ 528

ISBN 978-9941-28-487-8 (ყველა ნაწილი), 978-9941-28-488-5 (პირველი ნაწილი)

286 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

სახელმძღვანელოში გადმოცემულია გეოდეზიის ზოგადი საკითხები. აღწერილია სამყაროს (კოსმოსის) ფიზიკური და გეომეტრიული ელემენტები. მოცემულია გეოდეზიური სამუშაოების მოკლე მიმოხილვა. განხილულია წერტილების მდებარეობის განსაზღვრის საკითხები, კოორდინატები საინჟინრო გეოდეზიაში. მოცემულია პირობითი აღნიშვნები, თარაზოს თეორია, სამიზნებელი ხელსაწყოები, მანძილის გაზომვა და დასარვა-დაკვალვა.

მოყვანილია ზოგიერთი ცნობა განაზომთა შეცდომების თეორიიდან. ნაშრომში განხილულია კუთხზომითი აგეგმვები, ნიველობის ძირითადი სახეობები და ფართობის გამოთვლის სხვადასხვა ხერხი. ზოგადად არის განხილული საკითხები ფოტოგრამმეტრიიდან.

სახელმძღვანელო ძირითადად განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური, სამშენებლო, სატრანსპორტო და არქიტექტურის ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის. იგი გამოადგება ყველა იმ პირს, ვისაც აღნიშნული საგნის შესწავლა აინტერესებს.

სახელმძღვანელო დახმარებას გაუწევს გეოდეზიის, მარკშაიდერიისა და კადასტრის დარგში მომუშავე სპეციალისტებს.

ბატონ მერაბს ნაშრომი გამოსაცემად მზად ჰქონდა, მაგრამ მოულოდნელად გარდაიცვალა და მის სურვილს ჩვენ ვასრულებთ.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები