ზ. ლებანიძე

გვირაბების სამაგრი
კონსტრუქციები და გაანგარიშება

image

უაკ 69.035:622.232.8

ISBN 978-9941-28-477-9

166 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია სამთო საწარმოების, ჰიდროტექნიკური, მეტროს, სარკინიგზო და საავტომობილო გვირაბების სამაგრი კონსტრუქციების სახეები და მათი გაანგარიშების მეთოდები. სალექციო კურსში მოცემულია ასევე დიდგანივკვეთიანი გვირაბების და კამერების სამაგრის გაანგარიშების ხერხები, შერჩევის მეთოდები და მოწყობის ტექნოლოგიური პროცესების აღწერა. კურსში დეტალურად არის განილული ჰორიზონტალური, დახრილი და ვეიკალური გვირაბების გარემომცველი სამთო მასივის ქანების დეფორმაციების და სამაგრზე მოქმედი სამთო წნევების განსაზღვრის მეთოდები.

სალექციო კურსი გარდა ბაკალავრიატის სტუდენტებისა, დიდ დახმარებას გაუწევს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის მაგისტრანტებს, უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამის სტუდენტებსა და სამთო საწარმოებში დასაქმებულ ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები