დ. სუჯაშვილი

მართვის საფუძვლები სპეციალურ სამსახურებში

image-1

უაკ 65:658.386.4

ISBN 978-9941-28-478-6

136 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელო ეძღვნება სპეციალურ სამსახურში მართვასა და დელეგირებასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებს. კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე, საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით, წარმოდგენილია სპეციალურ სამსახურებში მართვის თავისებურებები, რეკომენდაციები და წინადადებები.

ნაშრომი განკუთვნილია საგანმანათლებლო და შესაბამისი სახელმწიფო დაწესებულებების, ასევე ამ საკითხით დაინტერესებული მკითხველებისთვის.

სამართლისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ჯემალ გახოკიძის საერთო რედაქციით