ბ. მაისურაძე, ქ. წერეთელი

რკინის პირდაპირი მიღების ტექნოლოგიები


image-1

უაკ 669.181

ISBN 978-9941-28-482-3

224 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

სახელმძღვანელოში განხილულია რკინის პირდაპირი მიღების ტექნოლოგიები, ჩამოყალიბებულია რკინის პირდაპირი მიღების არსი, დახასიათებულია საკაზმე მასალები, განხილულია რკინის აირითა და მყარი ნახშირბადით აღდგენის პროცესების თერმოდინამიკა და კინეტიკა.

წიგნში წარმოდგენილია ღრუბლოვანი რკინის მიღების მსოფლიოში არსებული ძირითადი ხერხები: ჭაშვურ ღუმლებში, მბრუნავ მილოვან ღუმლებში, პერიდოულად მოქმედ რეტორტებში, აგრეთვე მდუღარე შრეში მიმდინარე პროცესები, გვირაბული და მუფელური ღუმლების მუშაობის პრინციპები; განხილულია მადანნახშირიანი ნარევების აღდგენის თავისებურებანი; მადნებისა და ნახშირების ერთობლივად დანაჭროვნების საკითხები, კერძოდ, დაგუნდავებისა და დაბრიკეტების პროცესები და აღნიშნულ მასალებში რკინის მადნის აღდგენის თავისებურებანი; განხილულია მავნებელი მინარევების ქცევის საკითხები მადანნახშირიანი მასალებისა და მადნური მასალების შემთხვევაში; წარმოდგენილია მადნური და მადანნახშირიანი გუნდებისა და ბრიკეტების მეტალიზაციის პროცესში მიმდინარე საკითხები, განხილულია ერთ სტადიაში განხორციელებული ფოლადის მიღების ხერხები და აღდგენითი პროცესები, წარმოდგენილია დღეს მსოფლიოში არსებული რკინის პირდაპირი მიღების მეთოდები და ხერხები, რომლებიც წარმატებით მუშაობს მსოფლიოს წამყვან საწარმოებში.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი – ტექნიკური სასწავლებლების მეტალურგიისა და მონათესავე სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი შეიძლება გამოადგეს მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები