მ. კახიანი, გ. ჭელიძე

მანქანათა ნაწილების და მანქანა-
დანადგარების დინამიკა

image-1

უაკ 621.81

ISBN 978-9941-20-515-6

166 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

მოცემულია მანქანათა ნაწილებისა და მანქანის შემადგენელი კონსტრუქციების გაანგარიშების თანამედროვე მეთოდები სიმტკიცეზე, ხანგამძლეობაზე, ცვეთამედეგობაზე, საიმედოობასა და დინამიკური მდგრადობის სხვა მახასიათებლებზე, რაც მანქანის დაპროექტებისა და გამოცდის პროცესის ოპტიმიზაციის საშუალებას იძლევა.  საკითხები განხილულია მანქანათა ნაწილების კურსთან კავშირში და განკუთვნილია მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები