ქ. ქოქრაშვილი

სამეწარმეო სამართალი


image-1

უაკ 347.7

ISBN 978-9941-28-502-8

296 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

სახელმძღვანელო არის მე-4 განახლებული გამოცემა, რომელიც შედგენილია 2019 წელს არსებული საკანონმდებლო ბაზისა და ამ პერიოდისათვის არსებული პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე.

წიგნი გამოცემულია სტუ-ის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის კვლევითი პროექტის ფარგლებში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები