დ. ტალახაძე, დ. თევზაძე

წიაღისეულის გამდიდრების ფლოტაციური ტექნოლოგიის კვლევა და ფლოტორეაგენტების ტექნოლოგია

image-1

უაკ 622.765.06

ISBN 978-9941-28-282-9 (PDF)

117 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია ფლოტაციური რეაგენტების დახასიათება და მათი გამოყენების სფერო. აღწერილია ფლოტაციური რეაგენტების მომზადების ტექნოლოგია, განხილულია ფლოტაციურ პულპაში მიმდინარე ქიმიური ურთიერთობები, რომელიც გავლენას ახდენს ფლოტაციური პროცესების სელექციურობასა და ეფექტურობაზე.

გამოცემა განკუთვნილია სამთო და გეოინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები