დ. თევზაძე, ა. გიგინეიშვილი

სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრებადობაზე კვლევა


image-1

უაკ 622.7

ISBN 978-9941-28-507-3 (PDF)

118 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია გამდიდრებადობაზე წიაღისეულის კვლევის პროცესის ეფექტურად წარმართვის მიზნით გამდიდრების მეთოდების შერჩევა. მოცემულია შესაბამისი აპარატურის შერჩევის პროცესში მიღებული ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზის გაკეთება, მიღებული შედეგების შეჯერებითა და სინთეზით დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება, სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების რეკომენდებული სქემის შედგენა, სასწავლო კურსის შესწავლის პროცესის თანამიმდევრული და მრავალმხრივი შეფასება.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „სამთო და გეოინჟინერიის“ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის. ის დიდ დახმარებას გაუწევს სამთო, გეოლოგიური და მეტალურგიული პროფილის უმაღლესი განათლების სტუდენტებს და ახალგაზრდა სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები