ტ. კვიციანი

თეორიული მექანიკის კურსი
დინამიკა

image-1

უაკ 531.8

ISBN 978-9941-28-529-5

480 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

სახელმძღვანელო არის თეორიული მექანიკის მესამე ნაწილი - დინამიკა. როგორც წინა ორი ნაწილი - სტატიკა და კინემატიკა, მესამე ნაწილიც შედგენილია ტექნიკური უმაღლესი სასწავლებლების სასწავლო პროგრამების შესაბამისად. წიგნში განხილულია ნივთიერი წერტილისა და მექანიკური სისტემის დინამიკის, აგრეთვე ანალიზური მექანიკის საკითხები. იგი დაწერილია ავტორის სტუ-ში მიერ წაკითხული ლექციებისა და პედაგოგიური მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების საფუძველზე.

მასში ტრადიციულ თეორიულ მასალასთან ერთად მოცემულია გამოყენებითი მნიშვნელობის მქონე მრავალი ამოცანა და მათი ამოხსნის მეთოდები, აგრეთვე სავარჯიშო ამოცანები დამოუკიდებელი მუშაობისთვის. ამის გარდა, ყოველ თავს თვითშემოწმებისთვის დართული აქვს კითხვები.

გამოცემა განკუთვნილია ტექნიკური უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელო ისეა დაწერილი, რომ ამ საგნის ხელმძღვანელის სათანადო მითითების შემდეგ მისი გამოყენება შეეძლება ყველა სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტს. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს მაგისტრანტებსა და ინჟინერ-მკვლევრებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები