† უ. ზვიადაძე, † ლ. ვარაზაშვილი

სარწყავი მასივების მელიორაციული ჰიდროგეოლოგია


image

უაკ 551.49:626.87

ISBN 978-9941-28-510-3

222 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 08.02.2019


 

სახელმძღვანელოს მეორე, შევსებულ და გადამუშავებულ გამოცემაში (პირველი გამოცემა 1999 წ.) დამატებულია მასალა ძირითადი სარწყავი სისტემების ახლანდელი მდგომარეობისა და მათი აღდგენის მიმდინარე სამუშაოების შესახებ.

სახელმძღვანელოში დეტალურადაა განხილული მელიორაციული სისტემების დაპროექტების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის შედეგად გამოწვეული ჰიდროგეოლოგიური პირობების ცვლილებების კანონზომიერებანი. აღწერილია მორწყვითი მელიორაციის ჰიდროგეოლოგიური დასაბუთების, ასევე ნიადაგების დამარილიანების და მასთან ბრძოლის საკითხები. გაანალიზებულია სარწყავ მასივებზე ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შინაარსი და თავისებურებანი.

მეორე გამოცემაში დამატებულია თავი, სადაც აღნიშნულია, რომ ჩატარდა აღმოსავლეთ საქართველოში არსებული სარწყავი სისტემების მაგისტრალური და გამანაწილებელი არხების რეაბილიტაცია, რის შემდეგაც, დღეისათვის, სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, რაც უდავოდ დადებითად იმოქმედებს საქართველოს სოფლის მეურნეობაზე.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, იგი ასევე ქმედით დახმარებას გაუწევს საინჟინრო გეოლოგიის დარგში მომუშავე სპეციალისტებს.