ზ. ქვათაძე, ბ. ფარჯიანი, ვ. გიორგაძე

მარკოვის ჯაჭვები და მათი გამოყენება

image-1

უაკ 519.2

ISBN 978-9941-28-512-7 (PDF)

91 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

სალექციო კურსში მოცემულია მარკოვის სასრული ჯაჭვების ზოგადი თეორია. განხილულია მდგომარეობათა კლასიფიკაცია და მარკოვის რეგულარული ჯაჭვის გამოყენების მაგალითები.

სალექციო კურსი განკუთვნილია მაგისტრატურის სწავლების ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მიმართულების სტუდენტებისათვის, აგრეთვე, სხვადასხვა სოციოლოგიურ მოდელში მარკოვის ჯაჭვების გამოყენებით დაინტერესებული წრისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები