გ. ქვარცხავა, მ. გვერდწითელი

ზოგადი ქიმიის რჩეული თავები

ატომებისა და მოლეკულების აღნაგობა, ქიმიური ბმა

I ნაწილი

image-1

უაკ 546

ISBN 978-9941-28-535-6 (ყველა ნაწილი); 978-9941-28-536-3 (პირველი ნაწილი)

24 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ზოგადი ქიმიის კურსის უმნიშვნელოვანესი საკითხები - ატომისა და მოლეკულის აღნაგობა, ქიმიური ბმა.

ნაშრომი განსაზღვრულია ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები