თ. ცერცვაძე, ბ. გოგიჩაშვილი

მეტალურგიული საწარმოების ძირითადი მოწყობილობები და საპროექტო გადაწყვეტა

image-1

უაკ 669. 16.013; 669. 01. 09(075.8)

ISBN 978-9941-28-515-8

94 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია შავი ლითონების მეტალურგიული საწარმოების: თუჯის, ფეროშენადნობებისა და ფოლადის გამოსადნობი საამქროების ძირითადი და დამხმარე მოწყობილობების მუშაობისა და კონსტრუქციული თავისებურებების საკითხები. ნაშრომში წარმოდგენილია ძირითად და დამხმარე საამქროებში მოწყობილობების რაოდენობის ანგარიში. აგრეთვე მოცემულია საამქროების დაგეგმარების გამარტივებული მეთოდები და მისი ეკონომიკური შეფასების ასპექტები.

გამოცემა განკუთვნილია მეტალურგიის სპეციალობის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე მეტალურგიის საწარმოებში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები