მ. ნაცვლიშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი

დასახლებული ადგილების წყალმომარაგება და წყალარინება

მეთოდიკური მითითებები საკურსო და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 628.1:626.822

ISBN 978-9941-28-539-4

47 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია: მონაცემები და საკურსო სამუშაოების შესრულების თანამიმდევრობა – პროექტის განმარტებითი ბარათის (სათანადო გრაფიკული ნაწილით) შედგენისა და გაფორმების მეთოდიკა, გაანგარიშებისათვის საჭირო ნორმატიული მასალები, ცხრილების ფორმები და შესასრულებელი ნახაზები, საცნობარო ლიტერატურა.

გამოცემა განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის როგორც სამშენებლო, ისე არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის შესაბამისი სასწავლო პროგრამების მოთხოვნების გათვალისწინებით. მისი გამოყენება შესაძლებელია საკვალიფიკაციო ნაშრომის შერულების პროცესშიც.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები