მ. ნაცვლიშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი

შენობების საინჟინრო აღჭურვა - შიგა წყალმომარაგება და წყალარინება
მეთოდიკური მითითებები საკურსო და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 696.1

ISBN 978-9941-28-538-7

81 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია საკურსო სამუშაოების შესრულების თანამიმდევრობა, პროექტის განმარტებითი ბარათის (სათანადო გრაფიკული ნაწილით) შედგენისა და გაფორმების მეთოდიკა, გაანგარიშებისათვის საჭირო ნორმატიული მასალები, ცხრილების ფორმები და შესასრულებელი ნახაზები, საცნობარო ლიტერატურა.

გამოცემა შედგენილია ტექნიკური უნივერსიტეტის როგორც სამშენებლო, ისე არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის შესაბამისი სასწავლო პროგრამების მოთხოვნების გათვალისწინებით. მისი გამოყენება შესაძლებელია საკვალიფიკაციო ნაშრომის შესრულების პროცესშიც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები