ლ. ბალანჩივაძე, ნ. ნაკვეთაური, ლ. ნარდაია

წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის ელემენტების გაანგარიშება

მეთოდიკური მითითებები

image-1

უაკ 624.012.035/46

ISBN 978-9941-28-516-5

43 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების დაპროექტება. შესრულებულია წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის გადახურვის 2T პანელის გაანგარიშება სიმტკიცეზე და მოცემულია მისი კონსტრუირება. მეთოდიკური მითითებები შედგენილია სასწავლო პროგრამაში მოცემული სილაბუსის შესაბამისად.

დანართში მოცემულია ბეტონისა და არმატურის ყველა საჭირო ნორმატიული მასალა.

გამოცემა განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები